Förvaltning

Stiftelsens verksamhet styrs av stiftelseurkunden, stiftelselagen och övriga lagar och bestämmelser som tillämpas p.g.a. verksamhetens natur. Grundarna har i urkunden stadgat stiftelsens uppgifter och ramarna för verksamheten. Stiftensens angelägenheter sköts och stiftelsen representeras av styrelsen bestående av nio medlemmar som leds av styrelseordförande.

Stiftelsens styrelse ansvarar för verksamheten och placeringsverksamheten. Styrelsens enda målsättning är att förverkliga stiftelsens ändamål: medlemmarna binds av aktsamhetsplikt samt lojalitetsprincipen, d.v.s. de bör i sitt förtroendeuppdrag alltid agera enligt stiftelsens bästa.

Borgå stadsfullmäktige utser sex medlemmar jämte personliga ersättare samt Borgå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige de resterande tre jämte ersättare för en fyraårsperiod. Styrelsemedlemmarnas perioder överlappar varandra.

Den operativa hyresverksamheten sköts av den lokala disponentbyrån REIM Porvoo Oy med Frank Wendelin som namngiven disponent. Wendelin fungerar också som styrelsens sekreterare.

 

Revision

Stiftelsen har tre revisorer varav Borgå stad, Borgå kyrkliga samfällighet samt stiftelsen styrelse alla utser sin egen.

  • Revisorsamfundet PwC Julkistarkastus Oy, huvudansvarig revisor, OFR Juha Huuskonen
  • Revisorsamfundet Helkiö Audit Oy, huvudansvarig revisor OFR Mikko Helkiö
  • GR Jan-Åke Lindroos

 

Bokslut

Stiftelsens bokslut samt verksamhetsberättelsen är offentliga som delges årligen Patent- och registerstyrelsen som en del av stiftelsers årsredovisning. Dokumenten skickas även till grundarna för kännedom.

 

 

Medlemskap i samfund

Stiftelsen hör till Borgå stadskoncernen (modersamfund) då staden utser över hälften av styrelsemedlemmarna. Stiftelsen har inte ägare, endast grundare vars inflytan begränsas till att utse styrelsemedlemmarna samt revisorerna. Trots detta förs en konstant diskussion med grundarnas s.k. koncernstyrningsansvariga. Stiftelsen är också medlem i Borgå fastighetsförening. Stiftelsen kan inte som en funktionell stiftelse tillhöra Delegationen för stiftelser och fonder, men eftersträvar att i sin verksamhet följa delegationens anvisningar om bl.a. god förvaltningssed.