Hallinto

Säätiön toimintaa ohjaavat säädekirja sekä säätiölaki ja muut toiminnan luonteen vuoksi sovellettavat lait ja säädökset. Perustajatahot ovat säädekirjassa määritelleet säätiölle kuuluvat tehtävät sekä toiminnan raamit.

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa yhdeksänjäseninen hallitus. Säätiön hallitus on vastuussa säätiön toiminnasta ja varallisuuden hoidosta. Hallituksen toiminnan päämäärä on säätiön tarkoituksen toteuttaminen; sitä ohjaa velvoite huolellisuuteen ja lojaalisuuteen eli toimimiseen vain säätiön hyväksi. Porvoon kaupunginvaltuusto valitsee kuusi jäsentä ja heille varajäsenet ja Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kolme hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallitusjäsenten kaudet menevät limittäin.

Säätiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa vaan kaikki palvelut hankitaan ostopalveluina. Operatiivisesta vuokrausliiketoiminnasta vastaa paikallinen isännöintitoimisto REIM Porvoo Oy, nimettynä isännöitsijänä Frank Wendelin. Wendelin toimii lisäksi hallituksen sihteerinä.

Tilintarkastus

Säätiöllä on kolme tilintarkastajaa, joista Porvoon kaupunki ja Porvoon seurakuntayhtymä ja säätiön hallitus valitsevat kukin yhden. Kaikki tilintarkastajat ovat hyväksyttyjä tilintarkastajia.

  • Tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT Juha Huuskonen
  • Tilintarkastusyhteisö Helkiö Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT Mikko Helkiö
  • HT-tilintarkastaja Jan-Åke Lindroos

Tilinpäätökset

Säätiön tilinpäätökset sekä tilintarkastuskertomukset ovat julkisia asiakirjoja, jotka myös toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosittain osana säätiöiden vuosiselvitystä. Asiakirjat toimitetaan myös perustajatahoille tiedoksi.

Jäsenyydet yhteisöissä

Säätiö kuuluu Porvoon kaupunkikonserniin (emoyhteisö) kaupungin nimittäessä yli puolet hallituksen jäsenistä. Säätiöllä ei ole omistajia, ainoastaan perustajatahoja joiden määräysvalta rajoittuu hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien valitsemiseen. Perustajatahojen ns. konserniohjauksesta vastaavien henkilöiden kanssa käydään jatkuvasti vuoropuhelua säätiön asioista. Säätiö on lisäksi jäsen Porvoon kiinteistöyhdistyksessä. Säätiö ei toiminnallisena säätiönä voi olla jäsen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa (SRNK) mutta pyrkii toiminnassaan noudattamaan neuvottelukunnan julkaisemia ohjeita mm. hyvästä hallintotavasta.